REGULAMIN NEWSLETTERA DWATRO LABORATORIES

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.      Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 roku, poz. 344, tj. z dnia 3 marca 2020 roku ze zm.), Usługodawca ustanawia niniejszy Regulamin usługi Newslettera świadczonej drogą elektroniczną, dalej określany jako „Regulamin”.

2.      Regulamin określa w szczególności:

a)      warunki świadczenia usługi Newslettera, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,

b)      zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,

c)      warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi Newslettera,

d)      tryb postępowania reklamacyjnego.

3.      Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

a)      ElektrUustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 roku, poz. 344, tj. z dnia 3 marca 2020 roku ze zm.),

b)      k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1360, tj. z dnia 29 czerwca 2022 roku ze zm),

c)      Konsument – Usługobiorca, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c.,

d)      Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, w oparciu o którą Usługobiorca na podstawie zapisu wyraża wolę otrzymywania na wskazany przez siebie adres e-mail nieodpłatnie informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy, a dotyczących Usługodawcy, Sklepu oraz dostępnych w nim produktów,

e)      Polityka prywatności – znajdująca się w Sklepie zakładka zawierająca postanowienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych,

f)       PrKonsU – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 roku, poz. 287, tj. z dnia 21 lutego 2020 roku ze zm.),

g)      PrTelekomU – ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1648, tj. z dnia 5 sierpnia 2022 roku ze zm.),

h)      Sklep – witryna internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem www.dwatrolaboratories.com,

i)       Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, będąca jednocześnie usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ElektrU,

j)       UsługodawcaDwatro Laboratories Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ul. Hutniczej 36B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000905942, posiadająca NIP: 9581709040, REGON: 38634317500000, będąca  jednocześnie usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ElektrU oraz przedsiębiorcą.

 

§ 2. Warunki korzystania z Newslettera.

 

1.      Warunkiem korzystania z Newslettera jest zapoznanie się przez Usługobiorcę z niniejszym Regulaminem, zaakceptowanie treści Regulaminu i przestrzeganie go.

2.      Usługobiorca nie może korzystać z Newslettera w sposób naruszający prawo, Regulamin, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

3.      Usługobiorca nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ElektrU.

4.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługobiorca są następujące:

a)      urządzenie końcowe posiadające dostęp do Internetu,

b)      dostęp do poczty elektronicznej,

c)      zainstalowana na urządzeniu końcowym najnowsza wersja przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Opera lub Safari,

d)      obecny na urządzeniu końcowym system operacyjny Windows, MacOS, iOS lub  Android,

e)      włączona w przeglądarce obsługa plików Cookies,

f)       zainstalowany na urządzeniu końcowym program do odczytu plików formatu PDF,

g)      zainstalowany na urządzeniu końcowym program do odczytu plików formatu DOC oraz DOCX,

h)      posiadanie numeru telefonu komórkowego.

5.      Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne i nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie Usługobiorcy.

 

§ 3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera.

 

1.      Usługodawca umożliwia Usługobiorcy zawarcie za pośrednictwem Sklepu umowy o świadczenie usługi Newslettera.

2.      W celu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, Usługobiorca:

a)      wskazuje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie wymagane przez formularz dane, w szczególności adres e-mail,

b)      zapoznaje się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz je akceptuje,

c)      wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 ElektrU,

d)      wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ust. 1 PrTelekomU,

e)      potwierdza wolę zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.

3.      Podanie przez Usługobiorcę danych wymaganych przez Usługodawcę jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.

4.      W związku z zawarciem umowy, o której mowa w ust. 1, Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w szczególności zaś imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego, w celu realizacji świadczeń objętych umową, o której mowa w ust. 1, a także w celach marketingu bezpośredniego.

5.      Na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, Usługodawca może dostarczać na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informację handlową, a także wykorzystywać podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej do celów marketingu bezpośredniego.

6.      Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 

§ 4. Rozwiązanie umowy.

 

1.      Usługobiorca może w dowolnym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez:

a)      przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@dwatrolaboratories.com,

b)      przesłanie stosownego oświadczenia w formie pisemnej na adres: ul. Hutnicza 36B, 81-061 Gdynia,

c)      kliknięcie w dostępny w dostarczonej w ramach Newslettera wiadomości link z prośbą o usunięcie adresu z listy mailingowej.

2.      Usługodawca może w dowolnym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Usługobiorcę podczas zawierania umowy.

 

§ 5. Procedura reklamacji.

 

1.      Usługobiorca może złożyć reklamację w zakresie świadczenia przez Usługodawcę usług objętych niniejszym regulaminem.

2.      Reklamacja może być złożona:

a)      poprzez wysłanie reklamacji na adres poczty elektronicznej: reklamacje@dwatrolaboratories.com,

b)      poprzez wysłanie pisemnej reklamacji na adres: ul. Hutnicza 36B, 81-061 Gdynia.

3.      Dla celów rozpatrzenia reklamacji zalecane jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych:

a)      imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu poczty elektronicznej, a także wskazanie przyczyny reklamacji,

b)      informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności zaś daty wystąpienia lub dostrzeżenia nieprawidłowości,

c)      żądania zgłoszonego w związku z reklamacją.

4.      Usługodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Usługobiorcy w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji w sposób przewidziany w ust. 2, powiadamiając Usługobiorcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 6. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.

 

1.      Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2.      Konsument ma również możliwość skorzystania z europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) opracowanej prze Komisję Europejską, dostępnej na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

 

§ 7. Postanowienia końcowe.

 

1.      Regulamin będzie stale dostępny w Sklepie.

2.      Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy Regulamin przed zawarciem umowy, a także, na żądanie Usługobiorcy w formie pliku w formacie PDF.

3.      Postanowienia Regulaminu mogą ulec zmianie z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn następujących:

a)      modyfikacja oferty produktowej,

b)      modyfikacja funkcjonalności Sklepu, skutkująca koniecznością dostosowania Regulaminu do wprowadzanych funkcjonalności,

c)      modyfikacja zasad działania Newslettera,

d)      konieczność dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4.      Zmiana Regulaminu dokonywana jest od dnia opublikowania nowej treści Regulaminu w Sklepie. Regulamin w zmienionym brzmieniu ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia jego wejścia w życie.

5.      Zmiany Regulaminu nie będą skutkować wprowadzeniem lub podwyższeniem żadnych opłat dodatkowych od Usługobiorców.

6.      Usługobiorca, który nie akceptuje zmiany Regulaminu ma prawo w każdym czasie do rozwiązania umowy o świadczenie usług.

7.      Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są w Sklepie w zakładce „Polityka prywatności”.

8.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:

a)      ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b)      ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,

c)      ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,

d)      ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,

e)      ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.