Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DWATRO LABORATORIES

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 roku, poz. 344, tj. z dnia 3 marca 2020 roku ze zm.), Sprzedawca ustanawia niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dalej określany jako „Regulamin”.

2. Regulamin określa w szczególności:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca,
 3. zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym,
 4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 5. warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży,
 6. tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. ElektrU - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 roku, poz. 344, tj. z dnia 3 marca 2020 roku ze zm.),
 2. Formularz kontaktowy – dostępna w Sklepie funkcjonalność, umożliwiająca wysłanie wiadomości do Sprzedawcy za pośrednictwem formularza,
 3. k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1360, tj. z dnia 29 czerwca 2022 roku ze zm),
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, będący jednocześnie usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ElektrU,
 5. Konsument – Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c.,
 6. Konto użytkownika – dostępna w Sklepie funkcjonalność, będąca oznaczonym indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
 7. PrKonsU – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 roku, poz. 287, tj. z dnia 21 lutego 2020 roku ze zm.),
 8. Produkt lub Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, która może być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,
 9. Przedsiębiorca – Klient prowadzący działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 10. Sklep – witryna internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem www.dwatrolaboratories.com,
 11. Sprzedawca – Dwatro Laboratories Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ul. Hutniczej 36B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000905942, posiadająca NIP: 9581709040, REGON: 38634317500000, będąca jednocześnie usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ElektrU oraz przedsiębiorcą,
 12. System opinii – dostępna w Sklepie funkcjonalność, umożliwiająca zamieszczanie przez Klienta opinii dotyczących dostępnych w Sklepie Produktów,
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 2. Warunki korzystania ze Sklepu.

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu lub usług świadczonych przez Sprzedawcę jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem, zaakceptowanie treści Regulaminu i przestrzeganie go.

2.Klient nie może korzystać ze Sklepu lub usług świadczonych przez Sprzedawcę w sposób naruszający prawo, Regulamin, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

3. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ElektrU.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące:

 1. urządzenie końcowe posiadające dostęp do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. zainstalowana na urządzeniu końcowym najnowsza wersja przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Opera lub Safari,
 4. obecny na urządzeniu końcowym system operacyjny Windows, MacOS, iOS lub Android,
 5. włączona w przeglądarce obsługa plików Cookies,
 6. zainstalowany na urządzeniu końcowym program do odczytu plików formatu PDF,
 7. zainstalowany na urządzeniu końcowym program do odczytu plików formatu DOC oraz DOCX,
 8. posiadanie numeru telefonu komórkowego.

5. Korzystanie ze Sklepu jest nieodpłatne.

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

1. Sprzedawca w ramach Sklepu umożliwia Klientowi:

 1. założenie Konta użytkownika i korzystanie z niego,
 2. zapoznanie się z Produktami prezentowanymi w Sklepie, w szczególności z aktualnie obowiązującym cennikiem i dostępnymi promocjami,
 3. złożenie Zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży i innych umów związanych z umową sprzedaży, w szczególności umowy o świadczenie usług,
 4. korzystanie z Systemu opinii,
 5. wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

§ 4. Informacje dotyczące Produktów.

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów prezentowanych w Sklepie.

2. Zamieszczone wizualizacje widoczne przy opisie Produktu nie są ilustracjami Produktu, zaś stanowią jedynie propozycję podania.

3. Produkty dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Wszystkie prezentowane w Sklepie ceny Produktów wyrażone są w polskich złotych i uwzględniają należne podatki, w szczególności podatek od towarów i usług; nie obejmują jednak kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane każdorazowo przy składaniu zamówienia. Łączna wysokość wszystkich świadczeń Klienta podana jest potwierdzeniem złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

5. Cena Produktu widoczna w Sklepie jest wiążąca dla stron w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Zmiany cen w Sklepie nie mają wpływu na cenę ustaloną w momencie złożenia Zamówienia.

6. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

7. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

8. W przypadku Produktów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

9. Informacje znajdujące się w Sklepie dotyczące Produktów nie stanowią oferty, zaś stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Klient składając Zamówienie wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży.

10. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży środków leczniczych w rozumieniu prawa farmaceutycznego. Sprzedawca prowadzi sprzedaż suplementów diety będących środkami spożywczymi, których celem jest uzupełnienie normalnej diety człowieka.

11. Informacje podane w Sklepie oraz w opisach Produktów mają wyłącznie charakter informacyjny oraz identyfikacyjny i nie stanowią oświadczeń zdrowotnych.

§ 5. Korzystanie ze Sklepu.

1. Główne cechy przedmiotu świadczenia Sprzedawcy, w szczególności rodzaj Produktu, podane są w opisie widniejącym wizualizacji Produktu, na podstronie zawierającej Produkt.

2. Korzystanie ze Sklepu nie wymaga utworzenia Konta użytkownika.

3. Klient może utworzyć jedno Konto użytkownika poprzez wypełnienie dostępnego w Sklepie formularza rejestracji i zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki prywatności. Podanie wymaganych przez formularz danych jest dobrowolne, natomiast konieczne do utworzenia Konta użytkownika. Utworzenie Konta użytkownika jest nieodpłatne.

4. Utworzenie Konta użytkownika jest i równoznaczne z zawarciem ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Klient ma możliwość wypowiedzenia umowy poprzez złożenie oświadczenia woli za pośrednictwem Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej: sklep@dwatrolaboratories.com. Wypowiedzenie umowy równoznaczne jest z żądaniem usunięcia ze Sklepu Konta użytkownika.

5. Logowanie do Konta użytkownika następuje poprzez wypełnienie formularza logowania za pomocą użytego przy rejestracji loginu i hasła. Klient zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim loginu i hasła oraz ponosi odpowiedzialność za skutki udostępnienia przez siebie tych danych osobom trzecim. Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawarte w związku z zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta użytkownika, w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień niniejszego ustępu, uważa się za zawarte w imieniu Klienta i wiążące go.

6. W ramach Konta użytkownika Klient ma w szczególności możliwość podglądu statusu realizacji umowy sprzedaży oraz podglądu historii zakupów.

7. Korzystanie ze Sklepu bez Konta użytkownika jako gość jest możliwe bez utworzenia Konta użytkownika. Złożenie Zamówienia jako gość oznacza każdorazowo zawarcie umowy o świadczenie usług. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji umowy sprzedaży.

8. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy w następujący sposób:

 1. pisemnie pod adresem: ul. Hutnicza 36B, 81-061 Gdynia,
 2. mailowo poprzez przesłanie wiadomości e-mail na Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy,
 3. kontakt telefoniczny pod numerem +48 503 056 540 w godzinach 8:00-16:00 w dniach od poniedziałku do piątku,

9. Sprzedawca nie pobiera dodatkowych opłat za korzystanie ze wskazanych w Regulaminie sposobów kontaktu. Opłata dla Konsumenta za połączenie nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.

§ 6. Składanie Zamówień.

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

2. Klient może składać Zamówienia w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem Konta użytkownika,
 2. za pośrednictwem Sklepu jako gość.

3. Do złożenia Zamówienia, niezależnie od sposobu jego składania, wymagane jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

4. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu Klient:

 1. wybiera Produkt, który ma być przedmiotem umowy sprzedaży,
 2. podaje dane konieczne do realizacji Zamówienia, o których mowa w ust. 2,
 3. wybiera sposób dostawy,
 4. wybiera sposób płatności spośród dostępnych w ramach Sklepu,
 5. dokonuje weryfikacji prawidłowości Zamówienia, w szczególności w zakresie danych osobowych Klienta, ilości i rodzaju zamawianych Produktów oraz ceny.
 6. zapoznaje się z obowiązującym Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz je akceptuje,
  potwierdza, że składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się przez Klienta przed złożeniem Zamówienia z Regulaminem oraz Polityką prywatności oraz ich zaakceptowanie.

6. Złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie doręczenia potwierdzenia Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta. Sprzedawca przekazuje Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość (potwierdzenie otrzymania Zamówienia) na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

8. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:

 1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w szczególności danych osobowych Klienta, ilości i rodzajów zamówionych Produktów oraz ich ceny, wybranej metody płatności,
 2. formularz odstąpienia od umowy,
 3. niniejszy Regulamin wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy.

9. Sprzedawca dokonuje potwierdzenia Zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Zamówienia złożone w pozostałych dniach i godzinach będą potwierdzane

§ 7. Metody płatności.

1. Sprzedawca umożliwia dokonanie zapłaty za zamówione Produkty w następujący sposób:

 1. płatność za pobraniem – zapłata przy odbiorze,
 2. płatność przelewem – zapłata przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę,
 3. płatność kartą debetową lub kredytową,
 4. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności operatora PayU lub Paypal,

2. W przypadku płatności przelewem Klient dokonuje zapłaty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od dnia złożenia Zamówienia.

3. W przypadku płatności kartą debetową lub kredytową albo za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty niezwłocznie po złożeniu Zamówienia. Elektroniczny system płatności operatora PayU umożliwia dokonanie płatności za pośrednictwem systemu płatności w następujących formach: szybki przelew, BLIK, płatności odroczone PayPo, Twisto, Google Pay, Apple Pay. Elektroniczny system płatności operatora PayPal umożliwia dokonanie płatności za pośrednictwem systemu płatności PayPal.

4. W przypadku płatności za Sprzedawca przystępuje do realizacji świadczeń z umowy sprzedaży dopiero po zweryfikowaniu poprawności danych adresowych. Klient, który wybrał sposób płatności za pobraniem jest obowiązany do zapłaty ceny za Produkty w momencie dostawy Produktów.

§ 8. Dostawa.

1. Dostawa Produktów jest możliwa wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca podaje informację o przewidywanym terminie dostawy przy opisie Produktu.

3. Sprzedawca realizuje dostawę Produktów objętych umową sprzedaży za pośrednictwem podmiotu, z którym współpracuje w zakresie dostaw.

4. Klient na etapie składania Zamówienia wybiera następującą formę dostawy:

 1. Kurier InPost,
 2. Kurier InPost (za pobraniem),
 3. dostawa do urządzenia „Paczkomat InPost”.

5. Na termin dostawy składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy przez podmiot, z którym Sprzedawca współpracuje w zakresie dostaw:

 1. Produkty kompletowane są niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem przez Sprzedawcę zapłaty za Produkty, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
 2. dostawa Produktów przez podmiot, z którym Sprzedawca współpracuje w zakresie dostaw następuje w terminie zadeklarowanym przez ten podmiot, tj. do 2 dni roboczych od momentu przekazania przesyłki przez Sprzedawcę, przy czym dostawa następuje wyłącznie w dni robocze, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.

6. Dostawa jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszt dostawy jest określony w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania umową.

§ 9. Realizacja świadczeń z umowy sprzedaży.

1. Sprzedawca potwierdza złożone przez Klienta Zamówienie niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia.

2. Sprzedawca przystępuje do realizacji świadczeń z zawartej umowy sprzedaży niezwłocznie po wysłaniu Klientowi potwierdzenia Zamówienia, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem przez Sprzedawcę zapłaty za Produkty, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Klient wybrał metodę płatności za pobraniem.

§ 10. System opinii.

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi skorzystanie z Systemu opinii.

2. Z Systemu opinii mogą skorzystać tylko Klienci korzystający z usługi Konta użytkownika.

3. System opinii pozwala na zamieszczenie w Sklepie przez Klienta opinii nie wcześniej niż po wykonaniu zawartej między stronami umowy sprzedaży Produktów, na podstronie zawierającej informacje dotyczące konkretnego Produktu zakupionego przez Klienta.

4. Sprzedawca zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od podmiotów, które używały danego produktu lub go nabyły. Sprzedawca dokonuje samodzielnie weryfikacji opinii przed jej udostępnieniem na podstronie zawierającej konkretny Produkt. Sprzedawca weryfikuje opinie w następujący sposób:

 1. w chwili pozostawienia przez Klienta opinii jest ona widoczna jedynie dla Sprzedawcy, który przystępuje do jej weryfikacji niezwłocznie po jej zamieszczeniu,
 2. Sprzedawca bada opinię pod kątem tego, czy pochodzi ona od Klienta oraz czy Klient rzeczywiście używał Produktu lub go nabył,
 3. po zakończeniu badania opinii Sprzedawca podejmuje decyzję o udostępnieniu opinii publicznie lub o odmowie jej udostępnienia.

5. Opinie nie mogą zawierać wulgaryzmów, słów lub treści powszechnie uważanych za obelżywe lub niezgodne z prawem.

6. Sprzedawca nie ma obowiązku publikowania zamieszczonej przez Klienta opinii, jeżeli narusza ona postanowienia niniejszego Regulaminu. Sprzedawca nie ma obowiązku informowania o przyczynie odmowy.

§ 11. Odstąpienie od umowy.

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  - obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
  - polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów,
 2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, według wzoru:

 1. stanowiącego załącznik nr 2 do PrKonsU,
 2. stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

 1. poprzez wysłanie oświadczenia na następujący adres poczty elektronicznej: sklep@dwatrolaboratories.com,
 2. poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres: ul. Hutnicza 36B, 81-061 Gdynia.

5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.  Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia od umowy złożonego poprzez wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej.

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 PrKonsU.

14. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 PrKonsU, w szczególności zaś do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 4. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami

§ 12. Odpowiedzialność Sprzedawcy w przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta.

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towarów zgodnych z umową. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają jego:

 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji,
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

2.  Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  - nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  - przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  - publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy,
 3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,
 4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

5. W razie braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a PrKonsU oraz w niniejszym Regulaminie.

6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

9. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

10. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

11. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,
 4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany,
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

13. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

14. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

15. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

§ 13. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta niebędącego Konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia).

2. Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
 3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient niebędący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta niebędącego Konsumentem wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient niebędący Konsumentem może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

7. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta niebędącego Konsumentem.

8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta niebędącego Konsumentem, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta niebędącego Konsumentem jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

§ 14. Umowy o dostarczanie usług cyfrowych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną.

1. Sprzedawca dostarcza Klientowi treść cyfrową, usługę cyfrową lub usługę świadczoną drogą elektroniczną niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Klient lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

4. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia usługi cyfrowej, jeżeli:

 1. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej,
 2. Klient i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

5. Ustala się następujący okres, na jaki umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta:

 1. umowa polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia lub zaprzestania jego składania przez Klienta,
 2. umowa o prowadzenie Konta użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony, w chwili wysłania przez Klienta uzupełnionego formularza zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 3. umowa o korzystanie z Systemu opinii zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii lub zaprzestania korzystania z tej usługi przez Klienta,
 4. umowa o korzystanie z Formularza kontaktowego zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania korzystania z tej usługi przez Klienta.

6. Klient może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dwatrolaboratories.com.

7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Klient narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

8. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

9. Przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

§ 15. Procedura reklamacji.

1. W przypadkach określonych w trzech poprzedzających paragrafach, Klient może złożyć reklamację.

2. Reklamacja może być złożona:

 1. poprzez wysłanie reklamacji na adres poczty elektronicznej: sklep@dwatrolaboratories.com,
 2. poprzez wysłanie pisemnej reklamacji na adres: ul. Hutnicza 36B, 81-061 Gdynia.

3. Dla celów rozpatrzenia reklamacji zalecane jest podanie przez Klienta następujących danych:

 1. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu poczty elektronicznej, a także wskazanie przyczyny reklamacji – w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną,
 2. nazwy (firmy), siedziby wraz z adresem, numer w rejestrze, jeżeli – w przypadku Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności zaś daty wystąpienia lub dostrzeżenia nieprawidłowości,
 4. żądania zgłoszonego w związku z reklamacją.

4. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji w sposób przewidziany w ust. 2, powiadamiając Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

§ 16. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Konsument ma również możliwość skorzystania z europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) opracowanej prze Komisję Europejską, dostępnej na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

§ 17. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców.

1. Sprzedawca ma możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.

2. Wszelkie spory między Klientami będącymi przedsiębiorcami a Sprzedawcą strony postanawiają poddać pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 18. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin będzie stale dostępny w Sklepie.

2. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy, a także, na żądanie Klienta w formie pliku w formacie PDF.

3. Regulamin jest wzorcem umownym, o którym mowa w art. 384 § 1 i 4 k.c., stanowiącym jednocześnie integralną część zawartej między Klientem a Sprzedawcą umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4. Postanowienia Regulaminu mogą ulec zmianie z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn następujących:

 1. modyfikacja oferty produktowej,
 2. modyfikacja funkcjonalności Sklepu, skutkująca koniecznością dostosowania Regulaminu do wprowadzanych funkcjonalności,
 3. modyfikacja sposobów realizacji zamówień, w tym w zakresie dostaw,
 4. konieczność dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Zmiana Regulaminu dokonywana jest od dnia opublikowania nowej treści Regulaminu w Sklepie. Regulamin w zmienionym brzmieniu ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia jego wejścia w życie.

6. Zmiany Regulaminu nie będą skutkować wprowadzeniem lub podwyższeniem żadnych opłat dodatkowych od Klientów.

7. Klient, który nie akceptuje zmiany Regulaminu ma prawo w każdym czasie do rozwiązania umowy o świadczenie usług.

8. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są w Sklepie w zakładce „Polityka prywatności”.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:

 1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 2. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
 3. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 4. ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,
 5. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.